ร้องเรียนติดต่อเรา

รับแจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จังหวัดสุรินทร์

111 ม.17 บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ 044-514042-3

โทรสาร 044-514042

-สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง นายเดล  เกษอินทร์ เบอร์โทร 087-527-5728

-สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง นางวิไลพร วิชัย เบอร์โทร 088-590-9735