ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รับแจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ  ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จังหวัดสุรินทร์

111 ม.17 บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ 044-514042-3

โทรสาร 044-514042

-สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง นายเดล  เกษอินทร์ เบอร์โทร 087-527-5728

-สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง นางวิไลพร วิชัย เบอร์โทร 088-590-9735

หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต

  1. ใช้ถ้อยคำเบื้องต้น และใช้ข้อความสุภาพ ประกอบด้วย

1.1 ชื่อ ที่อยู่ ขอผู้ร้องเรียนชัดเจน

1.2 วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน

1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน จัดเจน เพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนได้

1.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)

  1. ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หลังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
  3. ไม่เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้

4.1 คำร้องเรียน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

4.2 คำร้องเรียนที่เกิดจากการได้โต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริการท้องถิ่น ว่าจะรับพิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณีไป