กิจกรรมพัฒนาจิตใจบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี (ตามโครงการทำบุญตามวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ) กิจกรรมพัฒนาจิตใจบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ในพระพุทธศาสนา ตามโครงการทำบุญตามวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็ก ประชาชน และเยาวชน ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 วัด (ภายในตำบล) ร่วมเข้าวัดฟังธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของตำบลสืบไป

กล่าว จำนวน 12 วัด (ภายในตำบล)  ร่วมเข้าวัดฟังธรรม ปลูก […]

โครงการส่งเสริมและอบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ2566

โครงการส่งเสริมและอบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ 2566 ณ ศาลาหนองเซ็ม บ.ตาน็วง ม.14 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 30 ราย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และทักษะในการปรับปรุงดิน ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ในแปลงเกษตรพอเพียงของตนเองได้

1 2 3 12