กิจกรรมพัฒนาจิตใจบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี (ตามโครงการทำบุญตามวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ) กิจกรรมพัฒนาจิตใจบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ในพระพุทธศาสนา ตามโครงการทำบุญตามวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็ก ประชาชน และเยาวชน ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 วัด (ภายในตำบล) ร่วมเข้าวัดฟังธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของตำบลสืบไป


กล่าว จำนวน 12 วัด (ภายในตำบล)  ร่วมเข้าวัดฟังธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของตำบลสืบไป

ใส่ความเห็น