กิจกรรมพัฒนาจิตใจบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี (ตามโครงการทำบุญตามวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ) กิจกรรมพัฒนาจิตใจบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ในพระพุทธศาสนา ตามโครงการทำบุญตามวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็ก ประชาชน และเยาวชน ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 วัด (ภายในตำบล) ร่วมเข้าวัดฟังธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของตำบลสืบไป

กล่าว จำนวน 12 วัด (ภายในตำบล)  ร่วมเข้าวัดฟังธรรม ปลูก […]

1 2 3 14