รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

สมัยประชุมสมัยแรก ปี 65 รับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 65

ใส่ความเห็น