ประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่5  และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ในวันที่ 7  มิถุนายน  2565  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  ตามรูปแบบประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประกอบด้วย     สมาสชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  กำนันตำบลเฉนียง ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ อสม. อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.เฉนียง

ใส่ความเห็น