องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นเด็กดี มีสุข จัดกิจกรรมแซนโฎนตา

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นเด็กดี มีสุข
จัดโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “แซนโฎนตา” 

          องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้านเฉนียง จัดโครงการสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2563  (16 กันยายน 2563) อันเป็นประเพณีบูชาบรรพบุรษของท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมการกตัญญูกตเวทีให้กับเด็ก โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง เด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย อามรณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา  และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สานสัมพันธภาพอันดี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับผู้ปกครอง ชุมชน อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมวันแซนโฎนตาเฉนียง)

กันตินันท์ : เรียบเรียง


 

 

ใส่ความเห็น