องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียนตามแนวทางพุทธศาสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลักทางศาสนาพุทธช่วยขัดเกลา 

              องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดบ้านเฉนียง จัดสูตรการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการ ปฐมวัยใส่ใจ วิถีพุทธ เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ให้เด็กเรียนรู้ความเป็นอยู่แบบวิถีพุทธ เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคลในชุมชน หวังส่งผลถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย โดยใช้หลักศาสนาในการช่วยขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการปลูกฝังในสถาบันครอบครัว การส่งเสริมด้านการปฏิบัติและการเป็นแบบอย่างที่ดี และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมทุกวันสำคัญทางศาสนา ที่วัดบ้านเฉนียง(วัดป่าโคกหม่อน) มีท่านพระครูสิทธิวิโมกข์ เจ้าอาวาสวัดเป็นพระวิทยากรและนำปฏิบัติ(อ่านเพิ่มเติมโครงการปฐมวัยใส่ใจวิถีพุทธ)

กันตินันท์:ผู้เรียบเรียง

 

ใส่ความเห็น