ข่าวประชาสัมพันธ์

  • All
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ

โครงการแช่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฉนียงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโครงการ 19 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียว)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเส […]

ประกาศเตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมทางเข้าหมู่บ้าน ฝั่งทิศเหนือ ม.2 บ้านทำเนียบ

ราคากลาง ถนน คสล.ม. 2 ทางเชื่อม Facebook iconFacebookTw […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกใกล้บ้านนายบำรุง ปรีสงค์ ม.2 เชื่อมบ้านเฉนียง ม.1 หมู่ที่ 2 บ้านทำเนียบ

ราคากลาง ถนน คสล. ม. 2 นายบำรุง Facebook iconFacebookTw […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมูสด (กม.6) หมู่ 13 บ้านหนองเต่า

ราคากลาง ถนน คสล. ม. 13 ซอยหมูสด Facebook iconFacebookT […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มกะคบ ม.12 เชื่อม คุ้มตราด หมู่ที่ 12 บ้านกะทม

ราคากลาง ถนน คสล. ม. 12 คุ้มกะคบ Facebook iconFacebookT […]