ข่าวประชาสัมพันธ์

  • All
  • ข่าวการเงินการคลัง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ

จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธิการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริส่วนตำบลเฉนียง(ส.ถ.๑/๑)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง(ผ.ถ.๑/๑)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รายงานผลคะแนนประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะ จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสมานโชค หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง ถนน คสล .ซอยสมานโชค ม .20 Facebook iconFaceboo […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง ถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา ม.20 Facebook iconFace […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยราช

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยา […]

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางสลิ มียิ่ง เชื่อม บ้านนายเสมอ ห่อทรัพย์ หมู่ที่ 3 บ้านตามีย์

ราคากลาง ถนน คสล. ม. 3 นางสลิ Facebook iconFacebookTwit […]

แบบ บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำถนนกรอนเหนือ 2 หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง วางท่อ กรอนเหนือ. 2 ม. 20 Facebook iconFaceboo […]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยราช

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต […]

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เพิ่มช่องทางรับชำระภาษี Fac […]