โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการคัดแยกขยะและมีกระบวนการจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและเพื่อส่งเสริมให้มีการก่อตั้งธนาคารขยะและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเฉนียง

ใส่ความเห็น