โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ส่งเสริมให้คนในตำบลได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  และมุ่งหวังให้คนในตำบลมีนิสัยรักการออกกำลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  พร้อมกับสนับสนุนให้คนในตำบลได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีเยาวชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 หมู่ จำนวน 800 คน

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย

2.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬา พัฒนาและยกระดับการกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

2.3 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง

2.4 เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความรักสามัคคีในตำบล

ใส่ความเห็น