โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลเฉนียงต้านยาเสพติด ประจำปี2565

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2565  ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ด้วยการเล่นกีฬา ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

ใส่ความเห็น