โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ได้ดำเนินการโดยการประชุมหารือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง, โรงเรียนในเขตตำบลเฉนียง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง ทุกฝ่ายมีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตตำบลเฉนียง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง, ชมรม TO BE NUMBERONE ชุมชนบ้านสก็วน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมจำนวน 8 ซุ้มกิจกรรม ได้แก่ พูดไม่ออกบอกไม่ได้, ปิดตาวาดภาพ, หนูน้อยนักประดิษฐ์, สุดยอดนักเตะ, นักดับเพลิงจิ๋ว, เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา, ผายปอดยังไงให้ได้แฟน, ทิ้งๆๆให้ดีมีรางวัล

เพื่อให้เด็กในตำบลเฉนียง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตนเอง กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ และส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 14 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตนเอง

2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ใส่ความเห็น