โครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 หมู่ และได้อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีลอยกระทง และเป็นการสร้างกิจกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำและแหล่งน้ำ ให้มีจิตสำนึก รักษา หวงแหนคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการประกวดกระทง

2.2 เพื่อจัดให้มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน สืบสานประเพณีลอยกระทง

2.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่ กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

2.4 เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ และ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย

ใส่ความเห็น