รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบขของสำนักงาน สตง. ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลกา่รตรวจสอบของสำนักงาน สตง. ตาม พรบ.วินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรรา 72 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น