แบบ บก.01 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำฝา ซอยหนองเต่าร่วมใจ 1-หน้าโรงเรียนบ้านหนองเต่าหมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่า

ราคากลาง ถนน คสล. ม. 13 หน้าโรงเรียน

ใส่ความเห็น