แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสมชาย แก่นงาม ถึง บ้านนายสันติ เสาสูง หมู่ที่ 1 บ้านเฉนียง

ราคากลาง คสล. ม. 1 นายสมชาย

ใส่ความเห็น