แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายทิง หลักแหลม ถึงบ้านนายเพิ่ม เจิมทอง หมู่ที่ 1 บ้านเฉนียง

ราคากลาง คสล. ม. 1 นายทิง

ใส่ความเห็น