แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มยาง หน้าบ้านนายวิเชียร ถึงคลองสวยน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านปราสาท

ราคากลาง คสล. ม. 4 คุ้มยาง

ใส่ความเห็น