แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจบ้านนางชมัดเกษรบัว ถึงบ้านนายสง่า จันทบุปผา หมู่ที่ 19 บ้านโคกเพชร

ราคากลาง คสล. ม. 19 นางชมัด

ใส่ความเห็น