แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มตราด จากสนามกีฬา-ถนน คสล.เก่าคุ้มตราด หมู่ที่5 บ้านสก็วน

ราคากลาง คสล. ม.5 คุ้มตราด

ใส่ความเห็น