ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)    ในวันที่  17  มิถุนายน  2564  

 

ใส่ความเห็น