ประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

การประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๓

ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

 

ใส่ความเห็น