แบบ บก.01 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกะทม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง ขยายเขตประปา ม .12

ใส่ความเห็น