แบบ บก.01โครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 12 บ้านกะทม ตำบลเฉนียง – บ้านนาบัว

ราคากลาง ถนน ม 12 (2)

ใส่ความเห็น