ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายหอม ลวงลายทอง ม.3 เชื่อม ต.เทนมีย์

tor ถนน คสล ม. 3 บ้านนายหอม

ใส่ความเห็น