ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านละเบิก ม.11 ถึงคุ้มสนวน บ้านปราสาท ม.4 หมู่ที่ 11 บ้านละเบิก

tor ถนน คสล ม .11 คุ้มสนวน

ใส่ความเห็น