ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาอำ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor โดมศูนย์ตาอำ

ใส่ความเห็น