ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ อบต.เฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor ต่อเติมอาคารพัสดุ

ใส่ความเห็น