ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเซ็ม(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 14 บ้านตาน็วง

tor คสล ม 14 คุ้มเซ็ม

ใส่ความเห็น