ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว ถึงสามแยกโคกปราสาท หมู่ที่ 16 บ้านตาอำ

tor คสล ม 16 นายไสว

ใส่ความเห็น