ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 12 บ้านกะทม ตำบลเฉนียง – บ้านนาบัว

tor ลาดยาง ม .12

ใส่ความเห็น