ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกะทม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor ขยายเขตประปา ม .12

ใส่ความเห็น