ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาแก – สกร็อม หมู่ที่ 6 บ้านตาแก

tor ถนน แอสฟัลติก ม .6

ใส่ความเห็น