ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ

tor เครื่องสูบน้ำ

ใส่ความเห็น