ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านนางญาดา พิชนารี ม.13 เชื่อมลาดยางสายบ้านห้วยราช-กรอน

ราคากลาง ถนน คสล ม 13 บ้านนางญาดา

ใส่ความเห็น