ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากหนองกระเจียด ม.10 ถึงแยกไปบ้านนาสมคุ้มกรวด หมู่ที่ 10 บ้านสกร็อม

ราคากลาง ยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากหนองกระเจียด  ม.10

ใส่ความเห็น