ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจัดสรร หมู่ที่ 10 บ้านสกร็อม

ราคากลาง ถนน คสล ม 10 ซอยจัดสรร

ใส่ความเห็น