ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว ถึงสามแยกโคกปราสาท หมู่ที่ 16 บ้านตาอำ

ราคากลาง คสล ม 16 นายไสว

ใส่ความเห็น