ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนกรอนเหนือ 1 หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง วางท่อ ม. 20 ถนนกรอนเหนือ

ใส่ความเห็น