ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่ล้อม-ถึงถนนคอนกรีตบ้านนายสมจิต ศาลาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านห้วยราช

ราคากลาง ถนน คสล ม. 7 บ้านนายสมจิต

ใส่ความเห็น