ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มตราด จากสนามกีฬา-ถนน คสล.เก่า คุ้มตราด หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน

ราคากลาง ถนน คสล ม.5 คุ้มตราด

ใส่ความเห็น