ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ

ราคากลาง เครื่องสูบน้ำ

ใส่ความเห็น