ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกใกล้บ้านนายบำรุง ปรีสงค์ ม.2 บ้านทำเนียบ

ราคากลาง คสล. ม .2 บ้านนายบำรุง

ใส่ความเห็น