ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านละเบิก ม.11 ถึงคุ้มสนวน

ราคากลาง ถนน คสล ม. 11 คุ้มสนวน

ใส่ความเห็น