ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาแก – สกร็อม หมู่ที่ 6 บ้านตาแก

ราคากลาง ถนนแอสฟัลติก ม .6

ใส่ความเห็น