ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านกรอน

ราคากลาง ถนน คสล ม.9 นายคิด

ใส่ความเห็น