ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านถนน

ราคากลาง รางระบายน้ำ ม 8 นางพวน

ใส่ความเห็น