ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านถนน

ราคากลาง ม 8 รางระบายน้ำนางพวน

ใส่ความเห็น