ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายศพด.วัดบ้านเฉนียง

ราคากลาง คสล ม 1 ศพด

ใส่ความเห็น